Ihr Warenkorb
keine Produkte

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen Außerhalb Deutschland Online-Shop. Nur in Holländische Sprache.

Delegro v.o.f, Molenweg 6-8, NL-5821 EA Vierlingsbeek

 

Für Versand nach Deutschland sehe AGB DE welche wohl in Deutsch sind

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VEN­NOOT­SCHAP ONDER FIRMA HANDELSONDERNEMING DELEGRO, GEVESTIGD EN KANTOORHOU­DEND TE VIERLINGSBEEK, INGESCHREVEN IN HET HANDELS­REGISTER ONDER NUMMER 16069762

 

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van Handelsonderneming Delegro V.O.F. (verder: “Delegro”) gelden de volgende definities:

1. de Afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Delegro aanbiedingen ontvangt of met Delegro een Overeenkomst sluit.

2. de Consument: de Afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep die van Delegro een aanbieding ontvangt of met Delegro een Overeenkomst sluit.

3. de Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Delegro en Afnemer tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Delegro georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die met een Consument is gesloten.

6. Directe Schade: zaakschade in/op/aan de door ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte en/of gerepareerde Producten.

7. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de Afnemer, rente en kosten.

8. het Product: Het/de product(en) die door Delegro wordt/worden aangeboden en/of verkocht en geleverd.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Delegro.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op deze Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Delegro. In geval van een Koop op afstand prevaleert het bepaalde in artikel 10 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 10.

1.4. Het door de Afnemer vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Delegro als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Afnemer worden gehanteerd, totdat de Afnemer ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

 

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's.
2.2. Prijsvermeldingen en/of aanbiedingen op de website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Afnemer tot het doen van een aanbod. Delegro bevestigt vervolgens de ontvangst van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Afnemer. Delegro is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk is bevestigd. Delegro zal daarna op haar beurt schriftelijk een concreet en gespecificeerd aanbod c.q. offerte aan de Afnemer doen toekomen. Slechts wanneer de Afnemer het aanbod c.q. de offerte heeft aanvaard, leidt die aanvaarding tot de totstandkoming van een Overeenkomst. De Afnemer aanvaardt het aanbod van Delegro door de Producten af te halen en/of door aanvaarding schriftelijk aan Delegro mee te delen en/of door over te gaan tot vooruitbetaling.
2.3. Alle offertes en/of aanbiedingen van Delegro hebben een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen, tenzij in de offerte en/of aanbieding een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte en/of aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.4. Een aanbod van de Afnemer als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

-      de Afnemer heeft precies aangegeven welk Product en in welke hoeveelheid hij dat Product wil ontvangen; en

-      de Afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Delegro via elektronische weg is verzonden en door Delegro is ontvangen.

2.5. Informatie, afbeeldingen, tekeningen, maten en mededelingen die mondeling, telefonisch, via e-mail of via de website van Delegro zijn verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/Producten en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst zijn. Delegro is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
2.6. De Afnemer is de prijs verschuldigd die Delegro in haar aanbod c.q. offerte aan de Afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Delegro worden gecorrigeerd.
2.7. Alle aanbiedingen van Delegro en alle aanbiedingen op de website van Delegro zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Delegro behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Delegro spant zich ervoor in om de Afnemer binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Afnemer, in kennis te stellen van de beschikbaarheid van Producten en aan te geven of Delegro al dan niet een concreet en gespecificeerd aanbod aan de Afnemer zal kunnen doen.
2.8. Delegro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Delegro daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Delegro schriftelijk anders aangeeft.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. Indien na de tot­standko­ming van de Overeenkomst één of meer kostprijs­bepalende factoren waarop prijzen van Delegro zijn geba­seerd, door welke omstandigheid ook, een wijziging hebben ondergaan, is Delegro gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en in redelijkheid te verhogen, zonder dat de Afnemer in dat geval het recht heeft op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3.2. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met Delegro te ontbinden indien de onder lid 1 bedoelde verhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging zoals bijvoorbeeld verhoging van de BTW of de voormelde periode van drie maanden is verstreken, dan is het onder lid 1 bepaalde onverkort van kracht.

3.3. Indien in het onder lid 1 bedoelde geval de ver­hoging van de prijs exclusief BTW en transport hoger is dan 10% zal Delegro de Afnemer daarvan op de hoogte stellen. De Afnemer is gerechtigd om in dat geval de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, echter slechts onder gelijktijdige betaling van de door Delegro in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds ge­maakte kosten en de kosten welke het gevolg zijn van de ontbinding. Deze zullen door Delegro op eerste verzoek van de Afnemer worden opgegeven. Deze ontbinding dient door Delegro te zijn ontvangen binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling zijdens Delegro betreffende de prijsverhoging.

3.4. Indien de overeengekomen Producten reeds zijn afgehaald door de Afnemer of zijn geleverd door Delegro, vervalt het onder lid 3 bedoelde recht op ontbinding.

3.5. De opgegeven prijzen gelden af fabriek/opslag­plaats/magazijn, tenzij anders in de aanbieding of Overeenkomst is vermeld.

3.6. Alle prijzen zijn steeds – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – inclusief BTW, en exclusief eventuele andere rechten en belastingen en kosten voor verzending en/of transport- en ver­zekerings­kosten, tenzij anders in de aanbieding is ver­meld en zulks is overeengekomen.

 

Artikel 4 Betalingen

4.1. Bij bestelling of bij het afhalen van de Producten kan op de volgende manieren worden betaald:

·          contant bij het afhalen van de bestelde Producten;

·          onder rembours;

·          vooraf per bank overmaken;

·          op rekening, na voorafgaande schriftelijke instemming door Delegro.

Delegro kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

4.2. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Afnemer, is voldaan.
4.3. In geval van niet (tijdige) betaling is Delegro bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente ex lid 9 en kosten daaronder begrepen.
4.4. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit voor Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

4.5. Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de Afnemer.

4.6. Aanvragen voor betaling op factuur moeten eerst door Delegro schriftelijk worden bevestigd. De betaling van facturen van Delegro zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door Delegro anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Delegro aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

4.7. De Afnemer kan zich jegens Delegro niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

4.8. Na het verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.9. Na het verstrijken van de in lid 6 genoemde termijn is Delegro gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.10. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 4.11. Onverminderd het bepaalde in lid 8, is de Afnemer in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten

5.1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Delegro, kan de Afnemer bij een overschrijding van de levertijd tot veertien (14) dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien (14) dagen, dient de Afnemer Delegro schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Afnemer Delegro een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3. De Consument dient Delegro bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing. Voor de Consument geldt bij koop op afstand dat Delegro bij acceptatie van een bestelling de overeenkomst uiterlijk binnen dertig (30) dagen zal nakomen, tenzij partijen een langere levertijd zijn overeengekomen.

5.4. De levertijd begint op de dag waarop de Overeenkomst is ontstaan, echter niet eerder dan nadat door de Afnemer is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Afnemer tot stand moeten worden gebracht.

5.5. Delegro is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren; de Afnemer wordt daarvan schriftelijk door Delegro in kennis gesteld.

 

Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren

6.1. Leveringen buiten Nederland geschieden ex works Vierlingsbeek Incoterms 2010.

6.2. Behoudens het bepaalde in artikel 8 is Afnemer verplicht tot afname. Indien de Afnemer weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de Afnemer. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden als dan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Delegro om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.3. Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan, indien de Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd alsmede indien Delegro de Afnemer daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Afnemer. Delegro behoudt zich het recht voor eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten bij de Afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Delegro geleverde Producten blijven eigendom van Delegro totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Delegro gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

-      de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten;

-      de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Delegro verrichte of te verrichten werkzaamheden;

-      eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van (een) met Delegro gesloten Overeenkomst(en).

7.2. Door Delegro geleverde Producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Afnemer is niet bevoegd de geleverde Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Delegro gerechtigd om de geleverde Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Producten voor de Afnemer houden weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Delegro verschuldigde.

7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe­houd geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Afnemer verplicht zich:

-       de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Delegro ter inzage te geven;

-       alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek van Delegro aan Delegro te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

-       de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen­domsvoorbehoud door Delegro geleverde Producten op eerste verzoek van Delegro aan Delegro te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

7.6. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op door Delegro te leveren Producten aan een in Duitsland gevestigde Afnemer, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:

-       de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;

-       de door Delegro geleverde Producten blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen – tevens eigendom van Delegro totdat de Afnemer alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan Delegro heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;

-       in geval van be- of verwerking van de door Delegro geleverde Producten, wordt de Afnemer geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor Delegro te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor Delegro voortvloeien;

-       indien de door Delegro geleverde Producten bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van vermenging van de door Delegro geleverde Producten met andere zaken, wordt Delegro mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door Delegro geleverde Producten tot de factuurwaarde van de andere zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van Delegro als gevolg van natrekking of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de Afnemer bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan Delegro over.

 

Artikel 8  Onderzoeksplicht en Reclame

8.1. Afnemer is verplicht de Producten na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de ontvangstbevestiging of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst schriftelijk aan Delegro of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) kalenderdagen na aankomst op de plaats van bestemming door Afnemer schriftelijk aan Delegro te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze Voorwaarden.

8.2. Afnemer zal Delegro alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het Delegro in de gelegenheid stellen (het gebruik van) de Producten ter plaatse te (doen) controleren.

8.3. Reclames geven Afnemer nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

 

8.4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat door Afnemer en/of derden aan de geleverde Producten wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn gerepareerd.

8.5. Indien er vóór de levering van de bestelde Producten wettelijk voorgeschreven wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de Producten zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.

 

Artikel 9 Garanties
9.1. De door Delegro te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

9.2. Indien en voor zover voldaan is aan de garantiebepalingen in deze Voorwaarden en door de Afnemer tijdig is gereclameerd, verleent Delegro op de geleverde Producten slechts garantie indien en voor zover dat tussen Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst.

9.3. Eventueel overeengekomen garantie is beperkt tot het – naar keuze van Delegro – kosteloos vervangen van het Product, dan wel het kosteloos herstellen van het Product of het onderdeel. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe Producten of on­der­delen hiervan.

9.4. In de hiervoor bedoelde garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) Delegro alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door Delegro naar de Afnemer begrepen.

9.5. Het is Afnemer – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door Delegro geleverde Producten te (laten) verrichten.

9.6. De garantie geldt niet voor:

·    normale slijtage;

·    verbruiksmaterialen;

·    geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van het Product niet van belang zijn;

·    defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;

·    defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;

·    gebruik, montage of installatie van de Producten in strijd met de gebruiksaanwijzing/documen­ta­tie;

·    gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen.

9.7. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

 

Artikel 10  Herroepingsrecht voor Consumenten bij Koop op afstand
10.1. Nadat de Consument bij Koop op afstand het bestelde Product heeft ontvangen, heeft de Consument – behoudens in het geval van toepasselijkheid van artikel 10.7. – de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van dit Product, de Overeenkomst met Delegro te ontbinden. De Consument hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien
hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneert. Dit conform de eventueel door Delegro verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

10.3. Indien de Consument de Overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Consument dit schriftelijk, waaronder per e-mail, aan Delegro te melden. De Consument dient het Product – na overleg met Delegro – te sturen naar een door Delegro vastgesteld retouradres. De Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.4. Indien de Consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Consument de Overeenkomst met Delegro ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Delegro deze betalingen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Delegro het door de Consument geretourneerde Product in goede staat heeft ontvangen, aan de Consument terugbetalen.

10.5. Delegro behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien en voor zover het Product door slijtage of schade in waarde is gedaald.
10.6. Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Delegro slijtage of schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Consument te wijten is of anderszins voor risico van de Consument komt, zal Delegro de Consument hiervan schriftelijk in kennis stellen. Delegro heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan de Consument terug te betalen bedrag in te houden.

10.7. Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet aan de Consument toe indien de Overeenkomst betrekking heeft op Producten die op specificatie van de Consument worden geleverd.

10.8. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.9. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Delegro dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
11.1. Delegro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-        de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-        na het sluiten van de Overeenkomst Delegro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

-        de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-        indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Delegro kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

11.2. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Delegro gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van de Directe en Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1.

11.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Delegro op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Delegro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Delegro zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
11.4. Indien Delegro tot opschorting of ontbinding overgaat, is Delegro op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.5. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan alsmede de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

12.1. Voor alle Directe Schade van de Afnemer, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Delegro toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Delegro, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de maximaal de factuurwaarde van de door Delegro verkochte en geleverde Producten.

12.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Delegro, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

12.3. Indien de rechter mocht oordelen dat Delegro geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid als vermeld in leden 1 en 2, is de aansprakelijkheid van Delegro voor Directe en Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Delegro voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, tot maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).

 

Artikel 13  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

13.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Delegro, kan Delegro onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Delegro of buiten de risicosfeer van Delegro vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving na het sluiten van de Overeenkomst en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Delegro materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Overeenkomst moeten betrekken.


13.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Afnemer is Delegro bevoegd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en – indien deze periode langer duurt dan twee maanden – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Afnemer.

 

Artikel 14 Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de Afnemer uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

 

Artikel 15 Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Afnemer een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Delegro is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Delegro en de Afnemer mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank bevoegd in het rechtsgebied waar Delegro is gevestigd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 17 Vertaling

Indien deze Voorwaarden zijn gesteld in een andere dan de Nederlandse taal, betreft zulks een vertaling vanuit het Nederlands. In geval van een verschil tussen de betekenis van een bepaling in het Nederlands en in de vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 18 Strijdigheid

Voor levering naar Duitsland gelden uitsluitend de voorwaarden zoals te vinden onder AGB DE (voorwaarden voor levering naar Duitsland). Voor andere Landen in welke wij leveren, gelden ook bovenstaande artikelen tenzij de lokale geldende wet anders vereist. In zulk geval gelden de minimale bepalingen zoals wettelijk vastgelegd in het land van levering